PRIMA PAGINA ARGES Revista ARGES - Noiembrie 2006 DESPRE LECTURA
 
DESPRE LECTURA PDF Imprimare Email
Scris de OCTAVIAN MIHAIL SACHELARIE   
Vineri, 17 Noiembrie 2006 19:00
octavian sachelarieDespre lectură şi cititor

Adevăratul cititor, la fel cu adevăratul drumeţ, e acela care citeşte de dragul de a citi, care-şi face din satisfacţiile ce-i procură lectura deprinderi superioare şi care nu oboseşte niciodată.”
Perpessicius (1891 – 1971), Memorial de ziaristică
 
Lectura – încercare de definiţie
Lectura reprezintă un fenomen, deopotrivă social şi psihologic, atingând categorii diverse ale populaţiei, cu niveluri diferite de posibilităţi şi pregătire profesională, de cultură. În orice caz, lectura înseamnă, în primul rând, un proces de comunicare: „toate sensurile termenului de lectură includ semnificaţia de transmitere şi comunicare”.1  
Lectură (lat. Lectura = „citire”), în sens tradiţional etimologic, înseamnă descifrarea sistemului de semne scrise care constituie un text şi înţelegerea (decodarea) ansamblului de elemente comunicate în acest fel. Pornind de la acest înţeles general acceptat, cuvântul a căpătat şi sensul de interpretare a unui text literar. Capacitatea de a crea mai multe puncte de vedere cu privire la scriere, de a judeca şi înţelege în mai multe feluri provine din caracterul ei multifuncţional, din diversitatea nivelurilor şi mesajelor cuprinse. Una dintre trăsăturile constitutive ale literaturii fiind tocmai diversitatea mesajelor, ambiguitatea înţelesului, caracterul său de operă deschisă, spre deosebire de scrierile ştiinţifice, de pildă, rezultă că lectura (inclusiv în sensul de interpretare) este etapa finală, de o indiscutabilă importanţă, a existenţei operei. Nu există lectură, ci doar relectură, întrucât sensurile găsite în procesul decodării textului nu sunt întâmplătoare, ci guvernate de preconcepţii, informaţii anterioare, nivel cultural ş.a.2

Oricare ar fi modalitatea şi mijlocul de transmitere, lectura este comunicare de la autor la cititor, ea reprezentând, simultan şi succesiv, toate elementele comunicării deoarece lectura este comunicatul, comunicantul, comunicarea, şi ea dă naştere unui informat: cititorul, care, la rândul său, este cel care creează lectura. Iată deci că lectura este un act de reciprocitate... Orice activitate intelectuală trebuie să se bazeze în mod obiectiv pe informaţii obţinute făcând apel la lectură, la elemente ale culturii scrise. Prin lectură, omul încearcă să capteze şi să descifreze un mesaj care, ca în orice sistem de comunicare, înseamnă determinarea unui sens, a unei semnificaţii. Această receptare nu se reduce numai la perceperea exactă a unui text; ea declanşează multiple procese psihice. În primul rând, un proces de actualizare a vechilor cunoştinţe, dar şi de noi asocieri, datorate ideilor cuprinse într-un text. În al doilea rând, lectura determină judecăţi şi raţionamente care consolidează sau duc la descoperirea de noi adevăruri. În al treilea rând, descifrarea semnificaţiei unui text înseamnă tot atâtea răspunsuri afective care se traduc prin sentimentul de mulţumire sau o stare de desfătare ori nemulţumire, insatisfacţie, plictiseală”.3
Pusă în termeni comunicaţionali, relaţia autor-carte-cititor, poate fi văzută ca transmiterea unui mesaj de la emiţător (autorul), la un receptor (cititorul), prin intermediul unui canal (text tipărit). Această afirmaţie se pretează foarte bine la ideea că actul comunicării e definit în structura lui de paradigma lui Lasswell:4 1.cine spune; 2. ce spune; 3. prin ce canal; 4. cui; 5. cu ce efect . În acest context, lectura este conţinutul, ceea ce se comunică, gândirea autorului transmisă cititorului. Acest conţinut există independent de cititor. Nu putem vorbi despre lectură decât atunci când, şi pentru autor şi pentru cititor, există un cod comun, coduri comune (semnele, limba, limbajul, cultura). Tocmai datorită acestor coduri comune există înţelegerea şi participarea la unul şi acelaşi conţinut de gândire. Conform modelului comunicaţional, opera circulă pe traseul autor-critic-public. Oricum, orice scriitor, în momentul în care scrie, are prezent în conştiinţă un public căruia, potenţial, i se va adresa, îi va transmite un mesaj. Referindu-se la problema comunicării literare, J.P. Sartre afirma, pe bună dreptate, că apariţia scrisului o implică şi pe cea a lecturii. Aceasta reprezintă efortul conjugat al autorului şi cititorului care va da naştere acelui obiect concret şi imaginar care este creaţia spiritului. Lectura este cea care învolburează, îmbogăţeşte, recreează opera literară: „semnificaţia pe care o dă autorul textului este doar una din semnificaţiile experimentale ale operei în ansamblul ei, operă care cuprinde şi elemente de semnificaţie postulate în mod inconştient („implicate”). Opera literară, ca realitate activă, receptată estetic reprezintă o contopire a intenţiei autorului cu receptarea cititorului;” în consecinţă, o interpretare axată pe autor este din capul locului exclusă”.5 După cum arată şi Traian Herseni,6 scriitorul, în opera sa, poate să pună întrebări la care nu răspunde satisfăcător. Astfel, opera ajunge la cititor insuficient încărcată cu un mesaj. Opera literară cuprinde şi elemente non estetice. Theophile Gautier spunea că un artist este, înainte de toate, un om. El poate oglindi, în opera sa, fie că le împărtăşeşte, fie că le respinge, iubirile, urile, pasiunile, credinţele şi prejudecăţile timpului său. De aici şi urmarea: prin lectură, cititorii nu pot trece peste ele cu nepăsare – opera literară devine o operă deschisă (Umberto Eco) prin incitarea la dialog, la discuţie, la interpretare. Cititorul desăvârşeşte opera în direcţia propriei sale personalităţi. Cititorul este în întregime implicat în actul lecturii, cu întreaga sa cultură, cu mediul social în care trăieşte, cu dispoziţiile psihologice ale momentului. El reconstruieşte un alt mesaj în care amestecă o parte a gândirii autorului, conţinută în paginile cărţii, şi propria sa gândire. Pentru a participa la conţinutul unei cărţi nu este suficient să ştii să citeşti, lectura unei opere necesitând un nivel cultural mai ridicat şi presupunând însuşirea unor deprinderi de lectură. Lectura operei parcurge trei faze succesive şi anume: intuiţia globală, determinată de o reacţie spontană, analiza şi sinteza finală.7 Rezultatul, o nouă creaţie: opera de artă şi, în special, opera literară nu se impune numai ca un obiect de desfătare sau cunoaştere, ea se oferă spiritului ca un obiect de interogaţie, de căutare, de perplexitate (Gaetan Picon).
 După Robert Escarpit8, literatura, ca proces, implică trei elemente şi anume: un proiect, un medium, un demers, toate fiind legate prin limbaj. Proiectul ar fi opera brută, aşa cum este ea concepută, dorită şi realizată de către scriitor, mediumul ar fi cartea (documentul scris). În ceea ce priveşte demersul cititorului, actul de lectură reproduce, în linii mari, actul scriiturii, însă cititorul nu are un proiect, el are o predispoziţie care provine din formaţia lui şcolară, din experienţa lecturilor anterioare, din informaţia sa personală. În acest caz, psihologicul este ataşat în mod intim socialului. Problematica, în virtutea căreia un cititor decodifică o carte şi împlineşte opera în ceea ce îl priveşte, este conştientă sau subconştientă, formulată sau neformulată, dar ea rămâne întotdeauna individuală. Demersul cititorului se desfăşoară simultan pe două planuri: 1) cel al gândirii conceptuale şi al imaginaţiei obiective, ambele socializate; 2) cel al visului, al obsesiei, al frustrării. Sociologul francez sublinia că marea diferenţă între scriitor şi cititor este aceea că, pentru un scriitor, psihologicul se situează înaintea formulării operei, în timp ce pentru cititori, acesta este unul din elementele esenţiale ale predispoziţiei sale atunci când abordează opera.


„Spune-mi ce cărţi citeşti, ca să-ţi spun ce preţuieşti”.                         (Proverb românesc)

 Tipuri de lectură
O abordare a acestui aspect este foarte dificilă dacă avem în vedere multitudinea de interpretări încercate până acum şi care folosesc în argumentaţia lor criterii diferite de comparaţie valorică. Vom încerca totuşi să vă prezentăm astfel de tipologii întâlnite într-o bibliografie foarte bogată.
 Ezra Pound, încercând o tipologie a cărţilor, arată că sunt cărţi care se citesc pentru dezvoltarea inteligenţei, pentru ameliorarea cunoştinţelor şi o percepere mai bună şi mai rapidă decât înainte şi cărţi (o a doua categorie) care sunt destinate şi servesc la odihnă sau care sunt utilizate ca stimulent sau calmante.
 Andre Maurois face şi el o tipologie a lecturii: „lectura-viciu”, proprie celor care „găsesc în ea un fel de opiu prin care se eliberează de lumea reală”; „lectura-plăcere”; „lectura-muncă” a celui care caută într-o carte anumite cunoştinţe, materiale documentare de care are nevoie.
 N. Georgescu-Tistu, cunoscutul bibliolog, pornind de la modul de abordare a textului unei opere face următoarea clasificare: 1) lectura analitică, pornind de la opera întreagă spre părţile componente; 2) lectura sintetică, invers; 3) lectura critică, în care cititorul se declară mai mult sau mai puţin motivat, de acord sau nu cu autorul cărţii.
 Costache Olăreanu, abordând tipul de lectură obiectivă (cartea este considerată exclusiv ca sursă de informaţii) face o tipologie a acestui fel de lectură; a) lectura de studiu sau lectura de învăţare, care are ca principală caracteristică obligativitatea, de existenţa sau inexistenţa ei fiind legat succesul sau eşecul în activitate; b) lectura complementară sau de informare; c) lectura de consultare aplicată tuturor tipurilor de materiale de referinţă.
 Pornind de la lector, de la prezenţa unor circuite culturale (de lectură), St. Sarkany consideră că ar exista patru tipuri de lectură: ţărănească, muncitorească, diletant-cultivată şi savant iniţiată.
 La rândul său, Paul Cornea9 face o analiză a tipurilor de lectură de care dispune cititorul adult şi avizat: a) lectura liniară, în care, cel mai adesea din obişnuinţă şi rutină, textul este parcurs secvenţial şi în întregime (de la început până la sfârşit). Inconvenientul acestui tip de lectură ar fi faptul că îl reduce pe cititor la pasivitate şi îl dezangajează. b) Lectura receptivă este caracterizată prin executarea integrală a parcursului intelectual însă cu supleţe, variind considerabil viteza lecturii, revenind cu atenţie la elementele importante (introducere, concluzii) pentru a putea recepta în profunzime textul. Acest tip de lectură este unul intensiv, analitic, asimilator, fiind caracteristic lecturii unor manuale, cursuri, lecturi de specialitate. c) Lectura literară e condiţionată de specificitatea textului (roman clasic, roman modern, poem…) şi de motivaţia şi scopul cititorului (plăcere, studiu informaţional, cronică literară etc.). Lectura literară impune cititorului o atitudine depragmatizată, de consimţire la instalare în ficţiune. Este o lectură lentă, implicând reveniri şi întreruperi. d) Lectura informativă este o lectură selectivă care vizează obţinerea unei idei de ansamblu asupra textului (răsfoirea unei cărţi, examinarea unei pagini de ziar). Cititorul respectiv analizează textul în căutarea unor concepte, a unor puncte-cheie, încercând să înţeleagă sensul fără să aprofundeze (care e informaţia esenţială, ce urmăreşte autorul, cum e organizată opera etc.). În acest caz, randamentul depinde de cunoştinţele prealabile despre autor şi problematică, ca şi de antrenamentul, discernământul şi buna condiţie fizică şi psihică a cititorului. Fiind foarte greu să ajungi la un astfel de optim, în cazul acestui tip de lectură, riscul este foarte ridicat. Dacă cititorul este obosit sau nervos, rezultatul unei astfel de lecturi poate fi eronat şi puţin important. e) Lectura exploratorie constă în recuperarea unui simbol sau a unui grup de simboluri predeterminate din ansamblul unui text (găsirea unei referinţe în dicţionar, a unui număr de telefon în anuarul abonaţilor etc.) f) Lectura de cercetare constă în recuperarea unei informaţii pe o temă prestabilită, dar căreia nu-i cunoaştem cu precizie reprezentarea simbolică. g) Lectura rapidă constă în raţionalizarea mecanismelor perceptive şi ameliorarea comprehensiunii (înţelegerii) spre a obţine performanţe superioare, atât pe plan cantitativ (sporirea vitezei), cât şi pe plan calitativ (asimilarea mai eficientă a conţinutului). Lectura rapidă nu poate duce întotdeauna la rezultate spectaculoase.
Prezentarea unor asemenea tipologii ar putea continua. În prezent, ceea ce este de semnalat este o schimbare majoră de paradigmă: relaţia „cititor-lectură” a fost înlocuită cu relaţia „informaţie-utilizator”. Este începutul unei noi ere informaţionale, a unei societăţi informaţionale în care conţinutul unor concepte precum cele de cititor, lectură, bibliotecă, bibliotecar va fi cu totul altul.

Bibliografie
1. Robine, Nicole, Lectura, în: Literar şi social. Elemente pentru o sociologie a literaturii, Bucureşti, Ed. Univers, 1974, p. 213
2. Angelescu, Mircea, Ionescu, Cristina, Lăzărescu, Gheorghe, Dicţionari de termeni literari, Bucureşti, Ed. Garamond, 1995, pp. 139-140
3. Olăreanu, Costache,  Lectura, în: Metode şi tehnici de muncă intelectuală, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1979, p. 129
4. Lasswell, Harold D., The Structure and Function of  Communication in Society, în: Mass Communication, University of Illinois Press, Urbana, 1960, p. 17
5. Groeben, Norbert, Psihologia literaturii, Bucureşti, Ed. Univers, 1978, p. 117
6. Herseni, Traian, Sociologia literaturii, Bucureşti, Ed. Univers, 1973, p. 79
7. Cruceru, Dan, Funcţia socială a artei, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1981, p. 118
8. Escarpit, Robert, De la sociologia literaturii la Teoria, Ed. ªtiinţifică şi Enciclopedică, 1980, pp. 134-135
9. Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii, Bucureşti, Ed. Minerva, 1988, pp. 139-142

 
Prezentarea
Webdesign by CCP Ny hjemmeside